कुमार / कुमारी गट

कुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा

नावठिकाणमुले मुली 
  विजयीउपविजयीविजयीउपविजयी
१९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९१-९२अलिबाग (रायगड)कोल्हापूरमुंबई शहरमुंबई शहरलातूर
२०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९२-९३कन्नड (औरंगाबाद)कोल्हापूरपुणेकोल्हापूरमुंबई उपनगर
२१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९३-९४अंबरनाथ (ठाणे)सांगलीसातारापुणेमुंबई उपनगर
२२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९४-९५मनमाड (नाशिक)सांगलीमुंबई उपनगरसांगलीकोल्हापूर
२३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९५-९६सोलापूरसांगलीमुंबई शहरमुंबई उपनगरसातारा
२४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९६-९७अहमदनगरमुंबई शहरमुंबई उपनगरकोल्हापूरमुंबई शहर
२५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९७-९८डोंबिवली(ठाणे)मुंबई शहरकोल्हापूरसांगलीमुंबई उपनगर
२६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९८-९९सोलापूरसांगलीकोल्हापूरसातारामुंबई शहर
२७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९९-२०००सोलापूरठाणेमुंबई उपनगरमुंबई उपनगरमुंबई शहर
२८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०००-०१परभणीमुंबई उपनगरपरभणीकोल्हापूरपुणे
२९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००१-०२अहमदनगरसांगलीकोल्हापूरपुणेकोल्हापूर
३०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००२-०३किनगांव (लातूर)सांगलीहिंगोलीकोल्हापूरपुणे
३१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०३-०४कराड (सातारा)कोल्हापूररत्नागिरीकोल्हापूरनाशिक
३२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००४-०५धुळेसांगलीरत्नागिरीपुणेकोल्हापूर
३३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००५-०६माधव नगर (सांगली)कोल्हापूररायगडकोल्हापूरपुणे
३४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००६-०७कर्जत (अहमदनगर)मुंबई शहरसांगलीकोल्हापूरपुणे
३५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००७-०८     
३६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००८-०९     
३७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २००९-१०     
३८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१०-११     
३९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०११-१२     
४०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१२-१३     
४१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१३-१४     
४२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१४-१५     
४३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१५-१६     
४४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१६-१७     
४५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१७-१८     
४६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा २०१८-१९     

loading