शिवछत्रपती पुरस्कार

शिवछत्रपती राज्य क्रिडा (खेळाडू) पुरस्कार मानकरी
सन पुरुष ठिकाण सन महिला ठिकाण
१९६९-७० श्री. मधुसुदन पाटील मुंबई १९६९-७० —– —–
१९७०-७१ श्री. सदानंद महादेव शेट्ये मुंबई १९७०-७१ चित्रा मा. नाबर-केरकर मुंबई
१९७१-७२ श्री. रामू सुवालाल पवार विदर्भ १९७१-७२ क्रांती मा. नाबर मुंबई
१९७२-७३ श्री. शेखर सिना शेछी मुंबई १९७२-७३ शैला रायकर-पेडणेकर मुंबई
१९७३-७४ श्री. वसंत सूद मुंबई १९७३-७४ साधना धारीया पुणे
१९७४-७५ —– —– १९७४-७५ छाया बांदोडकर-शेछी मुंबई
१९७५-७६ श्री. विजय जाधव सातारा १९७५-७६ अरुणा चव्हाण-साटम मुंबई
१९७६-७७ श्री. अशोक कोंढरे पुणे १९७६-७७ शकुंतला खटावकर पुणे
१९७७-७८ श्री. शांताराम जाधव पुणे १९७७-७८ मुमताज सत्तारी मुंबई
१९७८-७९ श्री. माणिक भोगाडे पुणे १९७८-७९ मंजुश्री दाते-भावे पुणे
१९७९-८० श्री. तारक यशवंत राऊळ मुंबई १९७९-८० मनिषा कोंढाळकर-घाटे पुणे
१९८०-८१ श्री. सिताराम साळुंखे मुंबई १९८०-८१ ग्रेटा डिसोझा-सिक्वेरा मुंबई
१९८१-८२ श्री. कुमार अनंत कुलकर्णी सातारा १९८१-८२ माया आक्रे-महेर मुंबई
१९८२-८३ श्री. अनिल के. भुत्ते विदर्भ १९८२-८३ मोहिनी चाफेकर-जोग पुणे
१९८३-८४ श्री. हनुमंत महाडीक मुंबई १९८३-८४ आशा गायकवाड-चव्हाण पुणे
१९८४-८५ श्री. विजय म्हात्रे रायगड १९८४-८५ वनिता तांडेल-कुंटे मुंबई
१९८५-८६ श्री. श्रीराम (राजू) भावसार सांगली १९८५-८६ सुनिता देवधर-कंळबे मुंबई
१९८६-८७ श्री. सुनिल जाधव मुंबई १९८५-८६ छाया देसाई-पवार मुंबई
१९८७-८८ —– —– १९८६-८७ विजया शेलार-राणे मुंबई
१९८८-८९ श्री. गणेश शेछी सांगली १९८७-८८ निता पवार पुणे
१९८९-९० श्री. जेम्स परेरा उपनगर १९८८-८९ चित्रा कुलकर्णी-नागवेकर उपनगर
१९८९-९० श्री. सुर्यकांत पाटील (विशेष पुरस्कार) पुणे १९८९-९० भारती विधाते-भुजबळ मुंबई
१९८९-९० श्री. अशोक शिंदे (विशेष पुरस्कार) पुणे १९९०-९१ स्वाती खाडीलकर सांगली
१९९०-९१ श्री. गजानन भोईटे मुंबई १९९१-९२ संगीता सोनावणे पुणे
१९९१-९२ श्री. रविंद्र करमळकर मुंबई १९९२-९३ शोभा भगत पुणे
१९९२-९३ श्री. राजू घुले पुणे १९९३-९४ मिनल सावंत-पालांडे ठाणे
१९९३-९४ श्री. शंकर काटे पुणे १९९४-९५ मनिषा गावंड-कदम मुंबई
१९९४-९५ श्री. रामचंद्र जाधव मुंबई १९९४-९५ अनिता पारवे पुणे
१९९५-९६ श्री. सुधीर पाटील रायगड १९९५-९६ उमा भोसले-भेंडीगिरी कोल्हापूर
१९९६-९७ श्री. संजय म्हात्रे रायगड १९९६-९७ मुक्ता चौगुले कोल्हापूर
१९९६-९७ श्री. सागर बांदेकर (विशेष पुरस्कार) सिंधुदुर्ग १९९६-९७ नीता दडवे (विशेष पुरस्कार) विदर्भ
१९९७-९८ श्री. प्रमोद म्हात्रे रायगड १९९७-९८ अनुराधा भोसले कोल्हापूर
१९९८-९९ श्री. संजय सुर्यवंशी मुंबई १९९८-९९ गौतमी राऊत-आरोस्कर ठाणे
१९९९-०० श्री. संजय वडार सांगली १९९९-०० भक्ती कुलकर्णी नाशिक
२०००-०१ श्री. पंकज शिरसाट अहमदनगर २०००-०१ वीणा खवळे उपनगर
२००१-०२ श्री. विलास जाधव मुंबई २००१-०२ अनुराधा डोणगांवकर नाशिक
२००२-०३ श्री. सुरेंद्र चिखलकर अमरावती २००२-०३ मेघाली कोरगांवकर-म्हसकर मुंबई
२००६-०७ श्री. गौरव शेछी मुंबई २००५-०६ सुमती पुजारी (विशेष पुरस्कार) पुणे
२००६-०७ श्री. आशिष म्हात्रे (विशेष पुरस्कार) रायगड २००५-०६ लता पांचाळ (विशेष पुरस्कार) मुंबई
२००७-०८ श्री. नितीन घुले (विशेष पुरस्कार) पुणे २००५-०६ निर्मला भोई-गांगुर्डे नाशिक
२०१०-११ श्री. जितेश जोशी ठाणे २००६-०७ तृप्ती सुवर्णा मुंबई
२००६-०७ गौरी वाडेकर (विशेष पुरस्कार) मुंबई
२००६-०७ शितल मारणे पुणे
२००७-०८ राजश्री पवार मुं. उपनगर
२००७-०८ दिपीका जोसेफ (विशेष पुरस्कार) पुणे
२००७-०८ रिबेका गवारे (विशेष पुरस्कार) मुं. उपनगर
२०१०-११ संगिता देशमुख पुणे
२०१०-११ स्नेहल साळुंखे (विशेष पुरस्कार) मुंबई शहर
२०११-१२ सुवर्णा बारटक्के मुंबई शहर

 

loading