संलग्न संस्था

१. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशन
भारतीय क्रिडा मंदिर, नायगांव क्रॉस लेन,
वडाळा, मुंबई – ४०००३१.
दुरध्वनी : २४१५ २९९९
२. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
मुंबई उपनगर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. रमेश कृष्णा हरयाण,
ई/५०४, मयुरेश सृष्टी, लालबहादुर शास्त्री मार्ग,
एशियन पेंट्स कंपनी समोर, भांडूप (प),
मुंबई – ४०००७८.
संपर्क – ९९३०८८४४२२
३. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. रमेश देवजी देवाडीकर
रेती भवन, महात्मा गांधी चौक, विष्णू नगर,
डोंबिवली (प), जिल्हा ठाणे
भ्रमणद्वानी – ९८९२२ ७४७२०
४. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
रायगड जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. आस्वाद जयदास पाटील,
सुभाष नगर, मच्छी मार्केटच्यावर, दुसरा मजला,
मु. आंबेपूर, पो. पोयनाड, ता. अलिबाग,
जि. रायगड – ४०२१०८.
५. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
रत्नागिरी जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. विलास भाऊराव शिंदे
मु.पो.कोसुंब, ता. संगमेश्वर
जि. रत्नागिरी – ४१५८०४
मो. ९४२२४३२४५०
६. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
सिंधुदुर्ग कबड्डी फेडरेशन
द्वारा श्री. संजय पेडणेकर – नगरसेवक
२१७ / पी, भटवाडी, ता. सावंतवाडी,
जि. सिंधुदुर्ग – ४१६५१०
मो. ९४२२३७९५०२
७. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
पुणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा मधुकर धोंडीबा नलावडे
३९७, कसबा पेठ, पुणे – ४११०११.
मो. ९८५०७००७५१
८. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
अहमदनगर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री सुनिल लक्षम जाधव
गौरव स्पोर्ट, बालीकाश्रम रोड, बागडे मळा,
अहमदनगर – ४१४ ००१.
मो. ९४२२२२ ४१६९
९. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
सातारा जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. संग्रामजित लक्षण उथळे
९९१, शनिवार पेठ, सातारा,
जि. सातारा – ४१५००२.
दुरध्वनी – ०२१६२ २८०६१३
१०. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
सांगली जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. मदन वि. पाटील, विष्णूआण्णा भवन,
जिल्हा परिषद समोर, कै. वसंतदादा पाटील मार्ग,
सांगली – ४१६४१६
मो. ९८२३०३३३३०
११. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
कोल्हापूर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा प्रा. संभाजी बी. पाटील, ५-अंबाई
डिफेन्स कॉलनी, सागर माळ,
कोल्हापूर – ४१६००४
मो. ९४२२०४९००६
१२. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
नाशिक जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री मोहन नामदेवराव गायकवाड
४०९ शिवाजी नगर, ज्योती मेडिकल मनमाड,
ता. नांदगांव, जि. नाशिक – ४२३१०४
मो. ९४२३१८४९५२
१३. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
जळगांव जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. नितीन मनोहर बरडे,
ऍड सिताराम बाहेती कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
पो. बॉक्स नं. ११०, जळगांव – ४२५००१.
दुरध्वनी – ०२५७-२२२६१४७
१४. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
धुळे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री मुजफ्फर अली सैयद,
१२ समर्थ कॉलनी, चाळीस गांव रोड,
धुळे – ४२४००१
मो. ९९७०६१८४८८
१५. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
बीड जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री राम आबाराम मोहिते
माता पार्वती, दत्ता नगर, नवगण कॉलेज रोड,
बीड – ४३११२२
मो. ९९७५९३१६६९
१६. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
उस्मानाबाद जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. बबन वि. लोकरे,
विनायक टी हाउस, बाबर एजन्सी मागे.
समतानगर, उस्मानाबाद – ४१३५०१
संपर्क – ०२४७२-२२८७७७, ९४०५२४५४५१
१७. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
लातूर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा प्रा. गणपतराव माने
महात्मा गांधी महाविद्यालय, मु.पो. अहमदपूर
जि. लातूर – ४१३५१५
दुरध्वनी – ०२३८१-२६३५०२/२६२२५६
१८. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
जालना जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री रमेश तवरावाला
दाणाबाजार, मु. पो. जालना
जिल्हा जालना – ४३१२०३
मो. ९४२२२१५६३५
१९. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
औरंगाबाद जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री बाबूराव आतकरे
वेणुताई चव्हाण कन्या शाळा, सिडको एन-८,
जिल्हा औरंगाबाद – ४३१००१
२०. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
परभणी जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री मंगल सखाराम पांडे
रामपुष्प निवास, स्वामी समर्थ केंद्रासमोर,
सिंचन नगर, परभणी – ४३१४०१
दुरध्वनी – ०२४५२-२३१९४७
मो. ९४२३४४२९९९
२१. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
नांदेड जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री एस. एम. पटेल,
घर नं. ९-६-३१९, नंदीग्राम कॉलनी,
देगलूर नाका, नांदेड – ४३१ ६०४=
मो. ९९७०८५२१९४
२२. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
सोलापूर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री मदनलाल शिवलाल गायकवाड
रामवाडी, प्लॉट नं. २३७,
जि. सोलापूर – ४१३००७.
मो. ९८५००३९८८०
२३. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
हिंगोली जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा प्रा. उत्तमराव दगडूजी इंगळे
त्रिमुर्ती नगर, स्वामी समर्थ केंद्राजवळ,
परभणी – ४३१४०१
दुरध्वनी – ०२४५२-२२०५०
२४. मा. अध्यक्ष / कार्यवाह
नंदुरबार जिल्हा कबड्डी असोसिएशन
द्वारा श्री. राजेंद्र बळवंतराव साळुंखे
९, शिवाजी कॉलनी, बस स्टँड मागे,
ता. नवापूर, जिल्हा नंदुरबार – ४२५४१८
मो. ९४२०४४३०३०

 

loading