शिवछत्रपती राज्य क्रिडा खेळाडू पुरस्कार मानकरी (महिला)

सन महिला ठिकाण भ्रमणध्वनी
१९६९-७० —– —–  
१९७०-७१ चित्रा मा. नाबर-केरकर मुंबई  
१९७१-७२ क्रांती मा. नाबर मुंबई  
१९७२-७३ शैला रायकर-पेडणेकर मुंबई  
१९७३-७४ साधना धारीया पुणे  
१९७४-७५ छाया बांदोडकर-शेट्टी मुंबई  
१९७५-७६ अरुणा चव्हाण-साटम मुंबई  
१९७६-७७ शकुंतला खटावकर पुणे  
१९७७-७८ मुमताज सत्तारी मुंबई  
१९७८-७९ मंजुश्री दाते-भावे पुणे  
१९७९-८० मनिषा कोंढाळकर-घाटे पुणे  
१९८०-८१ ग्रेटा डिसोझा-सिक्वेरा मुंबई  
१९८१-८२ माया आक्रे-मेहेर मुंबई  
१९८२-८३ मोहिनी चाफेकर-जोग पुणे  
१९८३-८४ आशा गायकवाड-चव्हाण पुणे  
१९८४-८५ वनिता तांडेल-कुंटे मुंबई  
१९८५-८६ सुनिता देवधर-कंळबे मुंबई  
१९८५-८६ छाया देसाई-पवार मुंबई  
१९८६-८७ विजया शेलार-राणे मुंबई  
१९८७-८८ निता पवार पुणे  
१९८८-८९ चित्रा कुलकर्णी-नागवेकर उपनगर  
१९८९-९० भारती विधाते-भुजबळ मुंबई  
१९९०-९१ स्वाती खाडीलकर सांगली  
१९९१-९२ संगीता सोनावणे पुणे  
१९९२-९३ शोभा भगत पुणे  
१९९३-९४ मिनल सावंत-पालांडे ठाणे  
१९९४-९५ मनिषा गावंड-कदम मुंबई  
१९९४-९५ अनिता पारवे पुणे  
१९९५-९६ उमा भोसले-भेंडीगिरी कोल्हापूर  
१९९६-९७ मुक्ता चौगुले कोल्हापूर  
१९९६-९७ नीता दडवे (विशेष पुरस्कार) विदर्भ  
१९९७-९८ अनुराधा भोसले कोल्हापूर  
१९९८-९९ गौतमी राऊत-आरोस्कर ठाणे  
१९९९-०० भक्ती कुलकर्णी नाशिक  
२०००-०१ वीणा खवळे उपनगर  
२००१-०२ अनुराधा डोणगांवकर नाशिक  
२००२-०३ मेघाली कोरगांवकर-म्हसकर मुंबई  
२००५-०६ सुमती पुजारी (विशेष पुरस्कार) पुणे  
२००५-०६ लता पांचाळ (विशेष पुरस्कार) मुंबई  
२००५-०६ निर्मला भोई-गांगुर्डे नाशिक  
२००६-०७ तृप्ती सुवर्णा मुंबई  
२००६-०७ गौरी वाडेकर (विशेष पुरस्कार) मुंबई  
२००६-०७ शितल मारणे पुणे  
२००७-०८ राजश्री पवार मुं. उपनगर  
२००७-०८ दिपीका जोसेफ (विशेष पुरस्कार) पुणे  
२००७-०८ रिबेका गवारे (विशेष पुरस्कार) मुं. उपनगर  
२०१०-११ संगिता देशमुख पुणे  
२०१०-११ स्नेहल साळुंखे (विशेष पुरस्कार) मुंबई शहर  
२०११-१२ सुवर्णा बारटक्के मुंबई शहर  
२०१२-१३ श्रीमती स्नेहल प्रदिप शिंदे पुणे  
२०१३-१४ श्रीमती अद्वैता अशोक मांगले ठाणे  
२०१४-१५ श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे (विशेष पुरस्कार) मुंबई उपनगर  
२०१४-१५ श्रीमती किशोरी शिंदे (विशेष पुरस्कार) पुणे  
२०१५-१६ श्रीमती पुजा शेलार पुणे  
२०१६-१७ श्रीमती कोमल देवकर मुंबई उपनगर  
२०१६-१७ श्रीमती सायली केरिपाळे पुणे