६७वी राज्य अजिंक्यपद पुरुष व महिला गट निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०१९ चिपळूण, रत्नागिरी- स्पर्धा निकाल

साखळी सामने पुरुष गट
क्र. जिल्हा संघ गुण   विरुद्ध जिल्हा संघ गुण   गट
पुणे  ६९ उस्मानाबाद १२ फ गट
कोल्हापूर ५०  परभणी  २५ फ गट
रायगड ३१ नाशिक २७ अ गट
रत्नागिरी ३१ पालघर  १४  क गट 
सांगली  ५१ सोलापूर  १३  ब गट 
ठाणे ५७ हिंगोली  २४ अ गट
 धुळे  ४१ लातूर ३१  ब गट 
अहमदनगर  ४४ नांदेड   क गट 
मुंबई शहर ५४ जालना  १३ ड गट 
१० बीड  ४१ सिंधुदुर्ग २२ ड गट 
११ मुंबई उपनगर ३८  जळगाव १५ इ गट 
१२  नंदुरबार ५१ सातारा ३८ इ गट 
१३ पुणे  ४७  परभणी  ११ फ गट
१४ कोल्हापूर ४१ औरंगाबाद  ११ फ गट
१५ रायगड ५१ हिंगोली  १३ अ गट
१६ ठाणे ४८ नाशिक २१ अ गट
१७ सांगली  ५१ लातूर १३  ब गट 
१८  धुळे  ४७ सोलापूर  १५  ब गट 
१९ रत्नागिरी ४७ नांदेड   क गट 
२० अहमदनगर  ४६ पालघर  ४६  क गट 
२१ मुंबई शहर ४५ सिंधुदुर्ग १० ड गट 
२२ बीड  ४१ जालना  २३ ड गट 
२३ मुंबई उपनगर ५५ सातारा १४ इ गट 
२४  नंदुरबार ३८  जळगाव ३० इ गट 
२५ उस्मानाबाद ३३ औरंगाबाद  ५६ फ गट
२६ पुणे  ३१ कोल्हापूर ११ फ गट
२७ उस्मानाबाद ४०  परभणी  ३६ फ गट
२८ रायगड ३२ ठाणे २८ अ गट
२९ नाशिक ५६ हिंगोली  १५ अ गट
३० सांगली  २७  धुळे  २७  ब गट 
३१ सोलापूर  २६ लातूर ५६  ब गट 
३२  परभणी  ३४ औरंगाबाद  ३४ फ गट
३३ कोल्हापूर ४२ उस्मानाबाद ०९ फ गट
३४ रत्नागिरी ५३ अहमदनगर  ४५  क गट 
३५ पालघर  ४३ नांदेड  १३  क गट 
३६ मुंबई शहर ३८ बीड  २५ ड गट 
३७ जालना  २५ सिंधुदुर्ग ३४ ड गट 
३८ मुंबई उपनगर ३०  नंदुरबार ११ इ गट 
३९ जळगाव ३४ सातारा ३२ इ गट 
४० पुणे  ३४ औरंगाबाद  १२ फ गट
साखळी सामने महिला गट
क्र. जिल्हा संघ गुण   विरुद्ध जिल्हा संघ गुण   गट
रत्नागिरी ७२  परभणी  १९  क गट 
पुणे  ५४ सांगली  १७ अ गट
मुंबई उपनगर २४ औरंगाबाद  २५  ब गट 
पालघर  ५२ जालना  २३ ड गट 
कोल्हापूर ४९  धुळे  २२ इ गट 
मुंबई शहर ५४ बीड  २१ फ गट
ठाणे ५२ सोलापूर  ३९ इ गट 
नाशिक ४१  जळगाव १५ फ गट
सिंधुदुर्ग २९ सांगली  ४४ अ गट
१० अहमदनगर  १९ औरंगाबाद  ४७  ब गट 
११ रायगड ३५  परभणी  २२  क गट 
१२ सातारा ५० जालना  १३ ड गट 
१३ कोल्हापूर ५४ ठाणे २५ इ गट 
१४  धुळे  ४१ सोलापूर  २८ इ गट 
१५ मुंबई शहर ३४  नाशिक २२ फ गट
१६ बीड  ९७  जळगाव २६ फ गट
१७ पुणे  ४३ सिंधुदुर्ग ०३ अ गट
१८ मुंबई उपनगर ४७ अहमदनगर  ११  ब गट 
१९ रत्नागिरी ४३ रायगड १९  क गट 
२० पालघर  ३२ सातारा ३६ ड गट 
२१ कोल्हापूर ४६ सोलापूर  १६ इ गट 
२२ ठाणे ४४  धुळे  १६ इ गट 
२३ मुंबई शहर ४७  जळगाव ०६ फ गट
२४ नाशिक ४१ बीड  ३२ फ गट
६७ वी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०१९ चिपळूण रत्नागिरी बाद पद्धतीचे निकाल 
उप उपांत्य पूर्व फेरी – पुरुष-विभाग   उप उपांत्य पूर्व फेरी – महिला-विभाग  
मुंबई उपनगर ५० पालघर  २६  
  बीड  २६   कोल्हापूर ४०  
     
 धुळे  २३ मुंबई उपनगर ४७  
  कोल्हापूर ३१   नाशिक २१  
     
अहमदनगर  २३ रायगड १७  
  पुणे  ४१   मुंबई शहर ४४  
     
ठाणे ३० सांगली  ३३  
  नंदुरबार २०   ठाणे ३५  
     
उप उपांत्य फेरी- पुरुष-विभाग   उप उपांत्य फेरी- महिला-विभाग  
रायगड २६ पुणे  ४७  
  मुंबई उपनगर २३   कोल्हापूर २२  
     
कोल्हापूर १७ रत्नागिरी १३  
  रत्नागिरी ३८   मुंबई उपनगर ३८  
     
सांगली  ३६ औरंगाबाद  १२  
  पुणे  २८   मुंबई शहर ३२  
     
ठाणे २९ सातारा ३२  
  मुंबई शहर ५१   ठाणे ४२  
उपांत्य फेरी- पुरुष-विभाग उपांत्य फेरी- महिला-विभाग
रायगड २३ पुणे  ३४
रत्नागिरी ३६ मुंबई उपनगर २६
 
सांगली  १६ मुंबई शहर ४१
मुंबई शहर ३६ ठाणे १७
अंतिम फेरी – महिला-विभाग
पुणे  २२ विरुद्ध मुंबई शहर २०
 
अंतिम फेरी – पुरुष-विभाग
रत्नागिरी ३१ विरुद्ध मुंबई शहर २८