३१ वी किशोर/ किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा रेसिडेन्शील हायस्कूल क्रीडांगण, अहमदनगर स्पर्धा निकाल

साखळी सामने किशोर गट
क्र. जिल्हा संघ गुण   विरुद्ध जिल्हा संघ गुण   गट
पुणे  ४६ लातूर ३२ फ गट
रायगड ३७ उस्मानाबाद ११ फ गट
नाशिक १३ अहमदनगर  ४२  क गट 
मुंबई शहर ४९ पालघर  ३५  क गट 
कोल्हापूर ४३ रत्नागिरी ४२ अ गट
सातारा ३४ हिंगोली  २३ अ गट
 परभणी  २७ सिंधुदुर्ग  ब गट 
सांगली  ३१ बीड  २७  ब गट 
उस्मानाबाद ३८ नांदेड  ५८ फ गट
१० पुणे  २९ रायगड २९ फ गट
११ ठाणे ५५  धुळे  १६ ड गट 
१२  नंदुरबार ४२ औरंगाबाद  ४२ ड गट 
१३ सोलापूर  ४५ जालना  २७ इ गट 
१४ मुंबई उपनगर ४६  जळगाव २० इ गट 
१५ कोल्हापूर ५३ सातारा ३० अ गट
१६ रत्नागिरी ४० हिंगोली  २४ अ गट
१७ लातूर ६० नांदेड  ५७ फ गट
१८  परभणी  ४० सांगली  २७  ब गट 
१९ सिंधुदुर्ग ३५ बीड  ३४  ब गट 
२० मुंबई शहर ४७ नाशिक ४०  क गट 
२१ पालघर  १४ अहमदनगर  ३९  क गट 
२२ ठाणे ४८  नंदुरबार १६ ड गट 
२३  धुळे  ३९ औरंगाबाद  ५० ड गट 
२४ सोलापूर  २० मुंबई उपनगर ४९ इ गट 
२५ जालना  ४२  जळगाव ३७ इ गट 
२६ पुणे  ४४ नांदेड  ३८ फ गट
२७ रायगड ५४ लातूर १७ फ गट
२८ कोल्हापूर ४८ हिंगोली  १४ अ गट
२९ सातारा २९ रत्नागिरी ३५ अ गट
३०  परभणी  ३० बीड  १२  ब गट 
३१ सांगली  ४३ सिंधुदुर्ग २७  ब गट 
३२ पुणे  ४२ उस्मानाबाद १२ फ गट
३३ रायगड ४३ नांदेड  ४१ फ गट
३४ मुंबई शहर २२ अहमदनगर  ३१  क गट 
३५ नाशिक ११ पालघर  २५  क गट 
३६ ठाणे ४३ औरंगाबाद  २८ ड गट 
३७  नंदुरबार ४७  धुळे  १२ ड गट 
३८ सोलापूर  ४७  जळगाव ६१ इ गट 
३९ मुंबई उपनगर ५९ जालना  २० इ गट 
४० लातूर २० उस्मानाबाद ३१ फ गट
साखळी सामने किशोरी गट
क्र. जिल्हा संघ गुण   विरुद्ध जिल्हा संघ गुण   गट
नाशिक ३२ अहमदनगर  ३२ फ गट
मुंबई उपनगर ५२ सातारा १७ अ गट
कोल्हापूर ५७ जालना   ब गट 
मुंबई शहर ४३ सिंधुदुर्ग ५५  क गट 
पुणे  ५३ लातूर १३ ड गट 
सांगली  ५७ बीड  १७ इ गट 
पालघर  २४ ठाणे ४८ फ गट
उस्मानाबाद २१ नांदेड  ३७ अ गट
रत्नागिरी ३३  धुळे  २३  ब गट 
१० रायगड ४२  जळगाव ४१  क गट 
११ सोलापूर  ३८ हिंगोली  २८ ड गट 
१२  परभणी  ३० औरंगाबाद  २२ इ गट 
१३ मुंबई उपनगर ५१ उस्मानाबाद १६ अ गट
१४ सातारा ४९ नांदेड  २९ अ गट
१५ कोल्हापूर ६५ रत्नागिरी २०  ब गट 
१६ जालना  ३१  धुळे  ३८  ब गट 
१७ मुंबई शहर ३५ रायगड ४१  क गट 
१८ सिंधुदुर्ग ४२  जळगाव १२  क गट 
१९ पुणे  ५१ सोलापूर  १३ ड गट 
२० लातूर ३५ हिंगोली  १७ ड गट 
२१ सांगली  ३१  परभणी  ३१ इ गट 
२२ बीड  १७ औरंगाबाद  ५७ इ गट 
२३ नाशिक ३३ पालघर  २९ फ गट
२४ अहमदनगर  २४ ठाणे ३२ फ गट
२५ मुंबई उपनगर ६३ नांदेड  ११ अ गट
२६ उस्मानाबाद १८ सातारा ५९ अ गट
२७ कोल्हापूर ५७  धुळे   ब गट 
२८ रत्नागिरी ४१ जालना   ब गट 
२९ मुंबई शहर ५३  जळगाव ४८  क गट 
३० रायगड २५ सिंधुदुर्ग २४  क गट 
३१ पुणे  ३२ हिंगोली  ड गट 
३२ सोलापूर  ४२ लातूर ३२ ड गट 
३३ सांगली  ५७ औरंगाबाद  १६ इ गट 
३४  परभणी  ४६ बीड  १४ इ गट 
३५ नाशिक ३१ ठाणे २० फ गट
३६ पालघर  ३५ अहमदनगर  २७ फ गट
३१ वी किशोर/ किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा  बाद पद्धतीचे निकाल 
उप उपांत्य पूर्व फेरी – किशोर गट   उप उपांत्य पूर्व फेरी – किशोरी गट
औरंगाबाद  १३ सोलापूर  १५
मुंबई उपनगर ५१ सांगली  ६५
           
सांगली  ३३ रत्नागिरी २३
पुणे  ५४ ठाणे ५१
           
मुंबई शहर २८ सिंधुदुर्ग ४२
रायगड ३६ नाशिक १९
           
रत्नागिरी ३७ सातारा २३
 जळगाव ३५  परभणी  ५८
 
उप उपांत्य फेरी- किशोर गट   उप उपांत्य फेरी- किशोरी गट
कोल्हापूर ३७ मुंबई उपनगर ६१
मुंबई उपनगर ३८ सांगली  १७
           
पुणे  २६ ठाणे ३९
अहमदनगर  १९ रायगड ४२
           
 परभणी  ३६ कोल्हापूर ४३
रायगड २५ सिंधुदुर्ग ३१
           
रत्नागिरी १७  परभणी  ४५
ठाणे ४० पुणे  २७
             
उपांत्य फेरी- किशोर गट   उपांत्य फेरी-किशोरी गट
मुंबई उपनगर २८   मुंबई उपनगर ५१
  पुणे  ३२     रायगड १८
             
 परभणी  ३०   कोल्हापूर ३६
  ठाणे ३५      परभणी  ३९
अंतिम फेरी – किशोरी गट
मुंबई उपनगर  ५७ विरुद्ध  परभणी  २७
 
अंतिम फेरी – किशोर गट
पुणे १८ विरुद्ध ठाणे ४२