किशोर गट साखळी सामने 
परभणी ५० विरुद्ध नांदेड क गट
ठाणे २८ सोलापूर २७ अ गट
पुणे ४२ पालघर ३०  ब गट
मुंबई उपनगर ४२ लातूर ३२ ड गट
कोल्हापूर ५२ उस्मानाबाद २७ इ गट
अहमदनगर ४४ बीड ४३ फ गट
रायगड ४७ नाशिक ३१ ग गट
रत्नागिरी ३६ हिंगोली ६६ ह गट
नांदेड १० जालना ५४ क गट
१० जळगाव ४७ धुळे ३७ ह गट
११ सातारा ८३ सोलापूर ३५ अ गट
१२ सिंधुदुर्ग २७ पालघर ६२ ब गट
१३ नंदुरबार ५२ लातूर १७ ड गट
१४ औरंगाबाद ४१ उस्मानाबाद ४१ इ गट
१५ सांगली ५० बीड २५ फ गट
१६ मुंबई शहर ५० नाशिक २० ग गट
१७ रत्नागिरी ३९ धुळे १८ ह गट
१८ जळगाव ३३ हिंगोली ५२ ह गट
१९ ठाणे २० सातारा ५५ अ गट
२० पुणे ४७ सिंधुदुर्ग १७  ब गट
२१ परभणी ५३ जालना २३  क गट
२२ मुंबई उपनगर ३० नंदुरबार ४५ ड गट
२३ कोल्हापूर ३६ औरंगाबाद ३२ इ गट
२४ अहमदनगर ३५ सांगली ३५ फ गट
२५ रायगड ४२ मुंबई शहर २३ ग गट
२६ रत्नागिरी ४० जळगाव ४३ ह गट
२७ हिंगोली ४५ धुळे २३ ह गट
किशोरी गट साखळी सामने
परभणी ८१ विरुध्द लातूर १९ ब गट
मुंबई उपनगर २६ पालघर ३८ अ गट
रायगड ४६ धुळे २२ क गट
कोल्हापूर १० अहमदनगर ३९ ड गट
ठाणे ७१ हिंगोली ३४ इ गट
सिंधुदुर्ग ५८ उस्मानाबाद ५२ फ गट
पुणे ५६ बीड १३ ग गट
औरंगाबाद २५ पालघर ३८ अ गट
मुंबई शहर ५६ लातूर २७ ब गट
१० सोलापूर ६० धुळे १६ क गट
११ सातारा १० अहमदनगर ५६ ड गट
१२ रत्नागिरी ७६ हिंगोली ४० इ गट
१३ नाशिक ५९ उस्मानाबाद २७ फ गट
१४ सांगली ५७ बीड ३० ग गट
१५ मुंबई उपनगर ५२ औरंगाबाद २४ अ गट
१६ परभणी ४८ मुंबई शहर ३९ ब गट
१७ रायगड ४७ सोलापूर ४७ क गट
१८ कोल्हापूर ३४ सातारा ३० ड गट
१९ ठाणे ३० रत्नागिरी २८ इ गट
२० सिंधुदुर्ग १८ नाशिक ५९ फ गट
२१ पुणे ३१ सांगली २६ ग गट
उप उपांत्य पूर्व फेरी
किशोर किशोरी
सातारा कोल्हापूर
 जळगाव ठाणे
मुंबई उपनगर मुंबई शहर
कोल्हापूर पुणे
रायगड सिंधुदुर्ग
पालघर सोलापूर
अहमदनगर रायगड
 परभणी सांगली
पुणे मुंबई उपनगर
मुंबई शहर नाशिक
जालना रत्नागिरी
सांगली अहमदनगर
हिंगोली
ठाणे
औरंगाबाद
 नंदुरबार