पुरुष गट साखळी सामने
ठाणे ५७ विरुद्ध परभणी १९ इ गट
रत्नागिरी ४३ पालघर २१ अ गट
पुणे ५० सिंधुदुर्ग १८ फ गट
कोल्हापूर ६१ उस्मानाबाद १५ फ गट
मुंबई शहर ५१ औरंगाबाद २० ब गट
रायगड २८ नाशिक २८ क गट
सांगली ४५ लातूर १७ ड गट
मुंबई उपनगर ५६  जळगाव १७ इ गट
कोल्हापूर २६ हिंगोली २६ फ गट
१० बीड २७ नांदेड ३९ अ गट
११ अहमदनगर ५४ सोलापूर १३ ब गट
१२  नंदुरबार ४२ जालना २५ क गट
१३  धुळे ४८ सातारा २५ ड गट
१४ पुणे ३९ कोल्हापूर २५ फ गट
१५ उस्मानाबाद १६ हिंगोली ६९ फ गट
१६ रत्नागिरी ३० बीड ३० अ गट
१७ पालघर २२ नांदेड ३६ अ गट
१८ मुंबई शहर २० अहमदनगर २० ब गट
१९ औरंगाबाद ५२ सोलापूर २२ ब गट
२० रायगड २६  नंदुरबार ३१ क गट
२१ नाशिक ४६ जालना ३४ क गट
२२ सांगली २७  धुळे ३० ड गट
२३ लातूर ३६ सातारा ३६ ड गट
२४ कोल्हापूर ५० सिंधुदुर्ग २४ फ गट
२५ मुंबई उपनगर ३१ ठाणे १७ इ गट
२६  जळगाव २० परभणी ४८ इ गट
२७ रत्नागिरी ३० नांदेड २८ अ गट
२८ बीड ३९ पालघर १७ अ गट
२९ मुंबई शहर ५९ सोलापूर १३ ब गट
३० अहमदनगर ४२ औरंगाबाद १९ ब गट
३१ पुणे ४९ हिंगोली ४२ फ गट
३२ सिंधुदुर्ग ४३ उस्मानाबाद ३० फ गट
३३ रायगड ३८ जालना १३ क गट
३४  नंदुरबार २९ नाशिक २६ क गट
३५ सांगली ४५ सातारा २५ ड गट
३६  धुळे ३४ लातूर २१ ड गट
३७ मुंबई उपनगर २७ परभणी १६ इ गट
३८ ठाणे ४४  जळगाव २३ इ गट
३९ पुणे ३१ उस्मानाबाद १५ फ गट
४० सिंधुदुर्ग २९ हिंगोली ३० फ गट
महिला गट साखळी सामने
ठाणे ६३ विरुध्द सिंधुदुर्ग १८ क गट
पुणे ६५ सांगली ३० अ गट
मुंबई शहर ४२ नाशिक २५ ब गट
पालघर ७५ अहमदनगर १४ ड गट
 परभणी २२ नांदेड ३५ इ गट
औरंगाबाद ९२ बीड इ गट
रत्नागिरी ४५ सातारा २१ फ गट
कोल्हापूर ६० जळगाव १६ फ गट
मुंबई उपनगर ५६ सिंधुदुर्ग क गट
१० सोलापूर २० सांगली ६१ अ गट
११ औरंगाबाद ४२  परभणी २८ इ गट
१२ बीड ११ नांदेड ४९ इ गट
१३ रत्नागिरी ३९ कोल्हापूर ४० फ गट
१४ सातारा २९  जळगाव १२ फ गट
१५ रायगड २३ नाशिक १८ ब गट
१६  धुळे ४६ अहमदनगर १७ ड गट
१७ औरंगाबाद १३ नांदेड २८ इ गट
१८  परभणी ७२ बीड २० इ गट
१९ रत्नागिरी ४४  जळगाव १५ फ गट
२० कोल्हापूर ४६ सातारा २३ फ गट
२१ पुणे ६० सोलापूर १३ अ गट
२२ मुंबई शहर ४३ रायगड २४ ब गट
२३ मुंबई उपनगर ५३ ठाणे ३३ क गट
२४ पालघर ४०  धुळे २१ ड गट
उप उपांत्य पूर्व फेरी 
पुरुष गट महिला गट
सांगली  १६ धुळे  ३५
  मुंबई उपनगर ३६   नांदेड  ४०
       
अहमदनगर  ४७ रायगड ३७
  कोल्हापूर १५   रत्नागिरी ३६
       
नाशिक ३३ ठाणे २४
  पुणे  २८   कोल्हापूर ४४
       
नांदेड १५ सांगली  ३९
ठाणे २९ औरंगाबाद  ३६
उपांत्य पूर्व फेरी 
पुरुष गट   महिला गट
रत्नागिरी १६ पुणे  ४८
  मुंबई उपनगर ३६   नांदेड  १७
         
अहमदनगर  ३३ रायगड २६
   नंदुरबार २०   मुंबई उपनगर ४४
           
मुंबई शहर ३० मुंबई शहर ३३
  नाशिक २९   कोल्हापूर १९
       
ठाणे २७ सांगली  १९
   धुळे  ३२   पालघर  ४९
           
उपांत्य फेरी 
पुरुष गट   महिला गट
मुंबई उपनगर ३० पुणे  ४१
  अहमदनगर  ३३   मुंबई उपनगर ३५
         
मुंबई शहर २२ मुंबई शहर ३६
   धुळे  २१   पालघर  २९
अंतिम सामना
पुरुष गट   महिला गट
  अहमदनगर  ३२   पुणे  २८
  मुंबई शहर ३१   मुंबई शहर २४
           
तृतीय क्र. सामना
पुरुष गट   महिला गट
  मुंबई उपनगर २९   मुंबई उपनगर ३२
   धुळे  ३१   पालघर  २६