निमंत्रित सदस्य

१) प्रा. अण्णासाहेब गणपतराव मानेगावडे (कोल्हापूर)
२) प्रा. शंकर विठ्ठलराव बड्डे (लातूर)
३) डॉ. माणिक मेहरबान राठोड (औरंगाबाद)
४) प्रा. नवनाथ नानाराव लोखंडे (हिंगोली)
५) श्री. राजेंद्र बळवंतराव साळुंखे (नंदुरबार)

स्विकृत सदस्य

१) श्री. प्रताप गणपतराव शिंदे (मुंबई उपनगर)
२) श्री. अंबादास एकनाथराव दानवे (औरंगाबाद)
३) श्री. नितीन कृष्णाजी शिंदे (सांगली)

स्विकृत महिला सदस्य

१) सौ. वासंती विजय बोर्डे (पुणे)
२) सौ. गौतमी राजेश आरोसकर (पालघर)

आजीव सदस्य

१) प्रा. डॉ. माधव देसाई शेजूळ (परभणी)
२) सौ. मनीषा पायगव्हाणे काटकर (जालना)

तांत्रिक समिती प्रमुख

श्री. जालंद्रनाथ जोमा पाटील (रायगड)

पंच समिती प्रमुख

श्री. विश्वास तुकाराम मोरे (मुंबई शहर)

प्रशिक्षण समिती प्रमुख

श्रीमती शकुंतला पंढरीनाथ खटावकर (पुणे)