Year 2022-23

७१ वी पुरुष-महिला पुरुष
महिला
५० वी कुमार-कुमारी

कुमार-कुमारी कार्यक्रम पत्रिका-गुणपत्रिका, कुमार गट प्रवेश अर्ज, बाद फेरी भाग्यपत्रिका,

स्पर्धेतील १ ते ३१ संघ क्रमवारी, कुमार कुमारी गट प्रमाणपत्र नोंद

कुमार-कुमारी कार्यक्रम पत्रिका-गुणपत्रिका, कुमारी गट प्रवेश अर्ज, बाद फेरी भाग्यपत्रिका,

स्पर्धेतील १ ते ३१ संघ क्रमवारी, कुमार कुमारी गट प्रमाणपत्र नोंद

३४ वी किशोर-किशोरी

कार्यक्रम पत्रिका किशोर गट, गुणपत्रक किशोर गट, प्रवेश अर्ज किशोर गट, किशोर-किशोरी गट प्रमाणपत्र नोंद, 

स्पर्धेतील १ ते ३१ संघ क्रमवारीनुसार

कार्यक्रम पत्रिका किशोरी गट, गुणपत्रक किशोरी गट, प्रवेश अर्ज किशोरी गट, किशोर-किशोरी गट प्रमाणपत्र नोंद

Year 2022-23

७० वी पुरुष-महिला पुरुष
महिला
४९वी कुमार-कुमारी कुमार – 0102
कुमारी
३३वी किशोर-किशोरी किशोर – 0102
किशोरी

Year 2021-22

६८वी महिला गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा
६९वी पुरुष-महिला गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा पुरुष
महिला
४८वी कुमार-कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा कुमार
कुमारी – 010203
३२वी किशोर-किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा किशोर
किशोरी